Nadat het Stadsdeel Centrum begin 2012 besloot om de benedenverdieping van het Pintohuis een buurtfunctie te geven, hief de actiegroep 'Pintobieb moet blijven' zich op. Op een bewonersvergadering in de Boomsspijker in mei 2012 konden bewoners die wilden meedenken over activiteiten in het Pintohuis zich opgeven voor een werkgroep. Die werkgroep schreef vervolgens een organisatieplan voor het nieuwe Huis De Pinto. Op basis hiervan werd in 2013 een aanvraag ingediend bij het Stadsdeel Centrum voor zowel een exploitatiesubsidie als een inrichtingssubsidie. Deze beide subsidies werden toegekend. Daarmee was literair & cultureel ontmoetingscentrum Huis De Pinto een feit!


Pinto Plenaire

De werkgroep heet inmiddels de Pinto Plenaire. Ze telt op dit moment twaalf leden, allen bewoners van de Nieuwmarktbuurt en omliggende buurten. In de Pinto Plenaire wordt het beleid voor Huis De Pinto vastgesteld. Dat beleid krijgt mede vorm op basis van de inbreng van diverse werkgroepen, zoals:
 • De programmaraad, die zich bezig houdt met de programmering van alle culturele activiteiten.
 • De bibliotheekwerkgroep, die verantwoordelijk is voor de ruilbibliotheek en de leestafel.
 • De publiciteitswerkgroep.
 • De financiële werkgroep die zich onder meer bezig houdt met sponsorwerving en donaties.
In de Pinto Plenaire, die een keer per maand vergadert, zitten:

Marjet van den Berg
Emelie van der Bijl
Johan de Jong
Bert Freriks
Welmoed Koekebakker
Hans van Lent (voorzitter)
Mieke Lokkerbol
Peter Paschenegger
Jacqueline Verhaagen
Evert Verhagen
Diet Verschoor
Joost de Waal


Vrijwilligers

Huis De Pinto wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers. Het zijn er nu circa 75. Zij vervullen onder andere de rol van gastheer of gastvrouw tijdens de openingsuren van de ruilbibliotheek en leestafel, bieden ondersteuning bij culturele activiteiten, of leveren een persoonlijke inbreng via de werkgroepen. Huis De Pinto zou niet kunnen bestaan zonder de bijdrage van al deze vrijwilligers.


Beloningsbeleid

In Huis De Pinto worden alle activiteiten door vrijwilligers verzorgd. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd. Voor sommige activiteiten wordt soms een vergoeding verstrekt die binnen de wettelijke norm van € 1.500,- per vrijwilliger per jaar valt.


Bestuur stichting Huis De Pinto

Het Stichtingsbestuur is de rechtspersoon van Huis De Pinto. Samenstelling, besluitvorming, bevoegdheden en verplichtingen van het Bestuur zijn vastgelegd in de Statuten van Huis De Pinto. Het Bestuur onderhoudt de externe contacten. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de financiën (opstellen/goedkeuring begroting en jaarrekening) en draagt eindverantwoordelijkheid voor het jaarverslag. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de doelstellingen van de Stichting. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
 • Welmoed Koekebakker (voorzitter)
 • Evert Verhagen (penningmeester)
 • Mieke Lokkerbol (secretaris)
 • Reindert van der Gaag
 • Johan de Jong
 • Eva Krammer
 • Emma Hogendorp
Het stichtingsbestuur is te bereiken via bestuur@huisdepinto.nl.
Voor meer informatie zie ook het beleidsplan en de statuten.


ANBI-status

Stichting Huis De Pinto is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Hierdoor kunnen donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 818708700. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over de Vrienden van Huis De Pinto.


Meer informatie